Usklađenje statuta kluba

 

Krajnji rok za usklađenje statuta sa novim Zakonom je do 1.10.2015. godine.
Za klubove/udruge koje ne usklade svoje statute sukladno odredbama novog Zakona, nadležni ured će po službenoj dužnosti utvrditi jesu li ispunjeni uvjeti za prestanak djelovanja udruga i pokretanje postupka likvidacije.

Novim Zakonom o udrugama (nn br.74/2014 u daljnjem tekstu: Zakon) utvrđena je obveza udruga da u roku od godinu dana od dana stupanja na snagu usklade svoje statute i o tome podnesu zahtjev za upis promjena pri uredima državne uprave u županiji, odnosno gradskom uredu Grada Zagreba nadležnom za poslove opće uprave prema sjedištu udruge. Novi Zakon stupio je na snagu 1. listopada 2014. godine. Zakonom je proširen obvezni sadržaj statuta s ciljem olakšavanja rada tijela upravljanja i veće transparentnosti rada udruga.

 

Narodne novine